Neprehliadnite!

Profil firmy

Naša spoločnosť BYTY spol. s r.o. bola založená v roku 1994 za účelom správy obytných domov, bytov a nebytových priestorov, garáží, polyfunkčných a prevádzkových objektov, výmenníkových staníc a kotolní. Pri zameraní sa na spôsob výkonu správcovskej činnosti sme vychádzali z požiadaviek vlastníkov na správu, z legislatívnych predpisov a poznatkov nadobudnutých dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti. Po zlúčení všetkých týchto požiadaviek a možností sme vypracovali systém správy tak, aby čo najviac vyhovoval požiadavkám vlastníkov a zároveň platnej právnej legislatíve. V súčasnosti vykonávame správu bytov dvomi spôsobmi:

          -   na základe „Zmluvy o výkone správy“ (vlastníci bytov)

          -   na základe „Mandátnej zmluvy“(spoločenstvá vlastníkov bytov)

Spôsob správy

V spolupráci s vlastníkmi vo Vašom dome vytvoríme “domový výbor“ zástupcov vlastníkov, za pomoci ktorého budeme vykonávať správu vo Vašom dome. Tento výbor zastupuje ostatných vlastníkov, dáva podnety na riadenie činností vo Vašom dome a kontroluje činnosť správcu. Členovia domového výboru sú pravidelne informovaní o finančných pohyboch na Vašich účtoch služieb a účtoch fondu údržby a opráv, odsúhlasujú preplatenie dodávateľských faktúr, konzultujú so správcom možnosti zlepšenia hospodárnosti chodu Vášho domu, majú sprístupnený prehľad účtu Vášho domu formou pravidelného zasielania výpisov, formou elektronického bankovníctva alebo cez e-mail.

Správa v ekonomickej oblasti

Ekonóm vedie podrobnú evidenciu platieb a výdavkov vlastníkov, vystavuje zálohové predpisy za jednotlivé služby, zaúčtováva jednotlivé platby, vykonáva úhrady došlých dodávateľských faktúr, kontroluje finančné náklady na jednotlivé služby, kontroluje dodržiavanie úhrad od jednotlivých vlastníkov a na konci zúčtovacieho obdobia vyhotoví vyúčtovanie zálohových platieb jednotlivým vlastníkom.

Správa v technickej oblasti

Technický pracovník pravidelne kontroluje prevádzku a technický stav domu, a to fyzickou prehliadkou spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Kontroluje činnosť dodávateľov, kontroluje spôsob a kvalitu upratovania, zabezpečuje podľa vypracovaného harmonogramu výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení (elektrika, bleskozvod, plyn, výťah, tlakové nádoby). Vypracováva dlhodobé a krátkodobé plány opráv, dohliada na odstránenie závad zistených pri výkone odborných prehliadok a skúšok, zabezpečuje a predkladá cenové ponuky na jednotlivé práce.

Správa v právnej a legislatívnej oblasti

Naša spoločnosť rieši právne záležitosti v spolupráci s komerčným právnikom, ktorého štandardné služby sú zahrnuté v odmene za výkon správy. Cestou právneho zastúpenia vedieme razantné opatrenia voči neplatičom v medziach platnej legislatívy a pristupujeme k vymáhaniu nedoplatkov. Spôsoby a podmienky stíhania sú vždy vopred jednoznačne odsúhlasené a zadefinované v zmluve o výkone správy, resp. v mandátnej zmluve. Služby nadštandardných úkonov sú predmetom osobitnej fakturácie.
Ak nie je v zmluve zadefinované inak, tak v prípade zistenia, že niektorý z vlastníkov neuhradil zálohový predpis viac ako dva mesiace postupujeme nasledovným štandardným postupom: Pošleme doporučene neplatičovi upomienku. Ak neplatič neuhradí svoj dlh voči predpisu do 15 dní, dá správca podnet na súdne vymáhanie pohľadávky od neplatiča vydaním platobného rozkazu, prípadne jeho správoplatnením cestou exekúcie s možným zápisom do listu vlastníctva na katastre nehnuteľností na vecné bremeno voči nezaplatenej pohľadávke.

O referenciách našej správcovskej spoločnosti Vám uvádzame nasledovné údaje:

Výkon správy bytových jednotiek v súčte 2063 b.j., v 38 objektoch

Nová spoločnost

Spoločnost BYTY spol. s r.o. dňom 1.1.2006 založila svoju prvú sesterskú spoločnost! Nová spoločnost bude mať obchodné meno BYTY Plus spol. s r.o. a predmetom činnosti... (22/02/06)